Grön starr

Grön starr är en lömsk ögonsjukdom som ger obotlig skada på synnerven. Det är därför angeläget att upptäcka sjukdomen på tidigt stadium. All behandling syftar till att bevara synfunktion och minimera risk för ytterligare skada.
Grön starr = Glaukom innebär en skada på ögats synnerv, vanligtvis till följd av förhöjt ögontryck (även om s.k. lågtrycks-glaukom förekommer, men är mycket sällsynt). Sjukdomen kan ge succesiv inskränkning av synfältet samt synnedsättning. Förloppet kan sannolikt hävas eller bromsas genom trycksänkande behandling.

Behandlingen syftar till att påverka den mängd vätska som produceras inne i ögat av den s.k. strålkroppen och den mängd vätska som dräneras ut ur ögat via avflödeskanaler i den s.k. kammarvinkeln, i kanten av ögats främre kammare (Bild 2). Denna "kammarvätska" skall ej förväxlas med tårvätskan på ögats yta.   Ögontrycket kan sänkas med droppar, tabletter, laser eller operation. Det finns ingen behandling som kan förbättra en synnedsättning som uppkommit av grön starr. All behandling syftar istället till att bevara den befintliga synförmågan. 

Tryckstegring kan uppkomma p.g.a. avvikelser i ögats uppbyggnad , som biverkning av vissa mediciner , till följd av andra ögonsjukdomar etc. Ofta förblir dock orsaken till tryckstegringen okänd. Det finns inget samband mellan högt blodtryck och förhöjt ögontryck.  

Om tryckstegringen sker långsamt märks i början knappast några symtom alls. Vid ordentligt förhöjt tryck kan man ibland uppfatta färgade ringar kring lampor ("halo-fenomen"). Kraftig värk, rodnad av ögat och dimsyn är vanligast vid lite hastigare uppkommen tryck-stegring, och ofta  förekommer då även illamående, ibland kräkningar.

Grön starr kräver oftast livslång uppföljning och behandling hos ögonläkare. Då viss ärftlighet förekommer  (oklart hur) kan det vara klokt att uppmana medelålders och äldre släktingar till tryckmätning.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.